Yritysvastuun merkitys kasvaa tulevaisuudessa – uutta EU-sääntelyä valmistellaan

Euroopan komissio julkaisi yritysvastuudirektiiviehdotuksen helmikuussa 2022. Yritysvastuudirektiiviehdotuksen taustalla vaikuttaa moni tekijä. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on maailmanlaajuisten uhkien lisääntyminen, joista merkittävimpänä pidetään yleisesti ilmastonmuutosta.

Yritysvastuudirektiivin säätäminen tukee lisäksi EU:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, sillä nykyinen sääntely ja vapaaehtoiset toimet ovat osoittautuneet tältä osin riittämättömiksi. Yritysvastuusääntelyn antamista EU:n tasolla on perusteltu myös sääntelyn yhdenmukaisuudella lisäten tehokkuutta, oikeusvarmuutta ja luoden yrityksille riittävät kilpailuedellytykset koko EU:n alueella.

Yritysvastuudirektiivin keskiössä on asianmukainen huolellisuus. Huolellisuusvelvoitteen tarkoituksena on lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristön suojelua. Huolellisuusvelvoite perustuu YK:n ja OECD:n olemassa oleviin kansainvälisiin normeihin. Direktiiviehdotuksen mukaan huolellisuusvelvoite soveltuisi suoraan vain kaikista suurimpiin ja riskipitoisilla toimialoilla toimiviin suuriin yrityksiin. Koska huolellisuusvelvoite ulottuu yrityksen oman toiminnan lisäksi myös sen tytäryhtiöiden ja arvoketjujen toimintaan, sillä on välillisesti laajempaakin vaikutusta yrityksiin.

Asianmukainen huolellisuus on jatkuva prosessi, jota noudattaen yritysten tulee keskittyä erityisesti toimintansa vakavimpiin haitallisiin vaikutuksiin. Yritysten tulee tunnistaa, ehkäistä, lieventää, lopettaa ja minimoida yritystoimintaan liittyvät mahdolliset ja toteutuneet haittavaikutukset. Lisäksi yritysten on sisällytettävä huolellisuusvelvoite toimintapolitiikkoihinsa, tarjottava valitusmenettely sekä seurattava säännöllisesti toimiaan ja julkaistava vuosittain selvityksiä.

Yrityksiltä edellytetään asianmukaisia toimenpiteitä direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti yrityksen johdolla tulee olemaan merkittävä rooli yritysvastuudirektiivin mukaisten velvoitteiden toteuttamisessa. Mikäli yritys ei noudata velvoitteitaan, sille voidaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja yritys voi joutua myös korvausvastuuseen.

Kyse on vasta yritysvastuudirektiiviehdotuksesta, joten direktiivin sisältö voi vielä muuttua. Yritysvastuudirektiivin sisältöön liittyy paljon epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta, jotka täsmentyvät lainsäädäntöprosessin edetessä ja viime kädessä kansallisten säännösten soveltamiskäytännössä. Joka tapauksessa yritysvastuusääntelyn määrä tulee kasvamaan ja kaikkien yritysten on enenevässä määrin kehitettävä vastuullisuuttaan.


Kirjoittaja on EY:n varatuomari Pekka Kärkkäinen.


Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissä maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa. Kysymyksiä lakimiehelle voi jättää Hämeen kauppakamarin kotisivujen kautta >>>


Lue myös

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala (Kuva: Elmo Eklund)

Mitä on vastuullisuus ja miksi se kannattaa?

Vastuullisuudesta on puhuttu suurella tunteen palolla ja paatoksella viimeiset vuodet. Jopa niin, että vastuullisuuden sisältö on meinannut välillä keskustelusta unohtua. Mistä me puhumme, kun puhumme vastuullisuudesta?

Lue lisää