Hämeen kauppakamarin säännöt


1 § Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

Hämeen kauppakamari sekä yhdistyksestä epävirallisena englanninkielisenä nimenä käytetty Häme Chamber of Commerce, toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Lahden kaupunki. Keskuskauppakamarin Hämeen kauppakamarille määräämään toiminta-alueeseen kuuluvat luettelokunnat.

2 § Kauppakamarin tehtävät

Tehtävänsä toteuttamiseksi Hämeen kauppakamari edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta. Hämeen kauppakamari valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Lisäksi Hämeen kauppakamari tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa sekä harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Kauppakamarin julkisena tehtävänä on tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä ja valvoa tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä sekä vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

3 § Kauppakamarin jäsenyys

Kauppakamarin jäsenenä voi olla:
1) elinkeinotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö
2) yksityinen elinkeinonharjoittaja
3) elinkeinotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö
4) kunta tai kuntayhtymä
5) seurakunta tai seurakuntayhtymä

Kauppakamarin jäseneksi hyväksymisestä päättää kauppakamarin hallitus. Kauppakamarin jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti kauppakamarin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka kauppakamarin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä todetaan menettelyllään huomattavasti vaikeuttaneen kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin toimintaa.

Kauppakamarin jäsen on velvollinen suorittamaan kauppakamarille vuotuisen jäsenmaksun. Myös eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään kauppakamarin syyskokouksessa. Jäsenenä olevien elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien jäsenmaksu määrätään jäsenten liikevaihdon tai työntekijämäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella. Jäseninä oleville elinkeinotoimintaa edistäville yhdistyksille ja yhteisöille, kunnille, kuntayhtymille sekä seurakunnille ja seurakuntayhtymille määrätään kullekin oma jäsenmaksunsa. Jäsenmaksu suoritetaan myös siltä vuodelta, jona jäsen on liittynyt kauppakamariin, ellei kauppakamarin hallitus toisin päätä. Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään vuoden loppuun mennessä, kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen kauppakamarista. Kauppakamarin jäsen on velvollinen antamaan kauppakamarille vuosittain jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot.

4 § Kauppakamarin hallinto

Kauppakamarin päätösvaltaa käytetään kauppakamarin kokouksissa. Kauppakamarin asioita hoitavat hallitus sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan kauppakamarin toimisto.

Kauppakamarin hallitus voi asettaa yleisten tai paikallisten asioiden käsittelyä ja valmistelua varten valiokuntia.

Mikäli Hämeen kauppakamarin tai jonkin sen toimielimen on välityssopimuksen tai muun määräyksen mukaan nimettävä välimies tai välimiehet ratkaisemaan elinkeinoelämässä syntyvää tai syntynyttä riitaa, suorittaa tämän tehtävän kauppakamarin puolesta Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

5 § Kauppakamarin kokoukset

Kauppakamarin kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kauppakamarin kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä viimeistään joulukuun kuluessa.

Kevätkokouksessa
1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa
1) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
2) valitaan kauppakamarin puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi
3) päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
4) valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, joiden on oltava kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi
6) valitaan kauppakamarin valiokuntien jäsenet
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kauppakamarin kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa kauppakamarin äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

Kauppakamarin kokouksessa puhetta johtaa kauppakamarin puheenjohtaja tai hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu kauppakamarin kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jäsenille viimeistään neljäätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kauppakamarin kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sen tarkistavat kaksi siihen valittua henkilöä.

Kauppakamarin kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kauppakamarin kokouksessa tulee päätökseksi asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Sääntöjen muuttamista, kauppakamarin purkamista tai kauppakamarin omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa tulee päätökseksi mielipide, joka on saanut taakseen kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

6 § Hallitus

Kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksikymmentäkaksi (22) jäsentä. Kauppakamarin puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten on edustettava kauppakamarin koko toiminta-aluetta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Sama henkilö voidaan valita kauppakamarin puheenjohtajaksi kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään neljä jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kauppakamarin hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Hallituksen pöytäkirjan vahvistaa kokouksen puheenjohtaja.

7 § Toimitusjohtaja

Kauppakamarissa on toimitusjohtaja, jonka tulee huolehtia kauppakamarille kuuluvien tehtävien hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kauppakamarissa voi olla varatoimitusjohtajan toimi.

8 § Kauppakamarin nimen kirjoittaminen

Kauppakamarin nimen kirjoittavat kauppakamarin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja kukin erikseen.
Kirjelmät ja muut asiakirjat, samoin kuin kauppakamarin nimissä annettavat todistukset ja sen taloutta koskevat asiakirjat allekirjoittaa kauppakamarin toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä toimihenkilö.

9 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kauppakamarin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava viimeistään ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua tilintarkastajille. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle. Hallitus esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kevätkokoukselle.

10 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kauppakamarin kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

11 § Kauppakamarin lakkauttaminen ja purkaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi peruuttaa kauppakamarin toimiluvan, jos se ei täytä kauppakamarilain 3 §:ssä mainittuja edellytyksiä.

Kauppakamarin purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Purkamisesta on päätettävä jälkimmäisessä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Jos kauppakamari puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin kauppakamarin toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin viimeinen kauppakamarin kokous päättää.

12 § Yhdistyslaki

Ellei kauppakamarilaista muuta johdu, sovelletaan kauppakamarin toimintaan yhdistyslakia.