Yritysten verojalanjälki Hämeessä 1,9 miljardia euroa

Hämäläisyritysten verojalanjälki oli yhteensä 1,9 miljardia euroa vuonna 2017, selviää Keskuskauppakamarin julkaisemasta Suuresta veroselvityksestä. ”Talouden noususuhdanne näkyy yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Veroselvitys kuvaa hyvin yritysten merkitystä työnantajina ja palkanmaksajina”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat työeläkemaksut, palkkojen ennakonpidätykset, arvonlisävero ja yhteisövero. Maakuntakohtaisesti maksettujen verojen kokonaissummasta puuttuvat ympäristöverojen lisäksi kiinteistövero, haittaverot ja osingoista yrityksen pidättämät verot sekä muita pienempiä veroja.

Selvityksessä kuvataan yhteisöveroa sekä palkanmaksuun liittyviä veroja ja maksuja toimialoittain vuosina 2015-2017. Mukana on kolme suurinta toimialaa vuonna 2017 yhteisöveron ja palkanmaksuun liittyvien verojen ja maksujen määrällä mitattuna.

”Sekä Kanta-Hämeessä että Päijät-Hämeessä suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää tarkastelujakson aikana. Yritykset maksoivat molemmissa maakunnissa erityisesti yhteisöveroa enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015”, toteaa Eerikäinen.

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017. Koko Hämeessä suurin arvonlisäveroa tilittävä toimiala oli tukku- ja vähittäiskauppa (240 miljoonaa euroa). Kanta-Hämeessä tukku- ja vähittäiskaupan jälkeen suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat olivat rakentaminen sekä kuljetus ja varastointi, kun Päijät-Hämeessä suurimmat olivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä rakentaminen.

Koko Hämeessä yritysten määrä kasvoi - Kanta-Hämeessä työllisten määrä nousi

Vuonna 2017 Kanta-Hämeessä asuvien työllisten lukumäärä nousi 79 000 työntekijään. Päijät-Hämeessä asuvien työllisten määrä nousi vuonna 2016, mutta palautui vuonna 2017 vuoden 2015 tasolle.

Sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä yritysten määrä kasvoi vuosien 2015-2017 aikana. Päijät-Hämeeseen lähes 8 500 ja Kanta-Hämeeseen lähes 7 500 rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja verohallinnolle vuonna 2017.

“Veroselvitys kuvaa erinomaisesti yritysten merkitystä Hämeen alueelle. Julkisessa keskustelussa yritysten veronmaksua tarkastellaan yleensä vain yhteisöveron kautta. Kuten verojalanjäljestä näkee, yritysten merkitys esimerkiksi työllistäjänä on kuitenkin huomattavasti suurempi - myös verotuloilla mitattuna”, sanoo Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Kemell kehottaa yrityksiä myös viestimään avoimesti omasta verojalanjäljestään.

“Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia”, toteaa Kemell.


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, p. 050 308 3188

Katso Suuri veroselvitys 2019

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistiin 30.1.2019. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017. Selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa. Maakunnan tiedoissa ovat mukana yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity maakunnan alueella. Yrityksen kotipaikka on se kunta, jonka yritys on yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä merkinnyt kotipaikakseen. Maksettuja ja tilitettyjä veroja ei ole jaettu maakunnille sillä perusteella, missä yrityksellä on toimintaa, vaan ne on kohdistettu rekisteröidyn kotipaikan perusteella.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.