Hämeen tie- ja raideyhteyksiin on panostettava

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat omalla listauksellaan tukea valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. ”Käsittelimme Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnassa alueemme tärkeimpiä liikennehankkeita ja olemme huolestuneita tiestönkunnosta pääteillä sekä alemmilla tieverkoilla. Lisäksi pidämme ensiarvoisen tärkeänä nykyisen rataverkoston kapasiteetin kasvattamista ja junien nopeuksien nostoa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Liikennehankelistauksesta käy ilmi, että maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta. Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueen logistinen sijainti on erinomainen. Suomen tärkeimmät raideyhteydet päärata ja Lahden kautta Itä-Suomeen kulkeva oikorata sekä valtatiet 2, 3, 4, 10 ja 12 sekä kantatie 54 kulkevat alueen läpi. Kauppakamari toteaa, että vt 2 tulee saada vastaamaan nykyisiä valtatielle asetettuja vaatimuksia ja suunnitteluperiaatteita sekä tieosuuden vt 9 peruskorjausta on jatkettava. Myös Turku-Pietari liikennekäytävälle sijoittuvat vt 12 ja kt 54 ovat molemmat merkittäviä kuljetusreittejä raskaalle liikenteelle.

”Palvelutason nosto Lahti-Kouvola välillä parantaa kuljetusten sujuvuutta ja kiireellisimpänä kohteena on Uusikylä-Tillolan uuden linjauksen toteuttaminen. Ehdotamme myös laajan suunnittelun käynnistämistä kantatie 54 nostamiseksi valtatieksi. Kt 54 on lyhin reitti Turusta Lahteen ja Itä-Suomeen”, sanoo Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari pitää tärkeänä, että Janakkalan Turenkiin kaavailtu raakapuuterminaali saisi rahoituksen nykyisen raideyhteyden kehittämiseen. Nyt puutavaran lastausalueet sijaitsevat Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkirakenteiden sisällä.

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii raideliikenneosuuden kasvattamista tavara- ja henkilöliikenteessä. Kuljetusten siirtäminen raiteille edellyttää lisäraiteita pääradalle Helsingin ja Tampereen välille. Hämeessä alueen toimijoiden mielestä VR:n monopoliasema hidastaa merkittävästi rautatiekuljetusten parempaa hyödyntämistä.

Päärata on osa eurooppalaisia liikenneverkkoja (TEN-T). ”Pääradan kapasiteetin kasvattaminen mahdollistaisi rahtiliikenteen lisäämisen sekä nopeammat runkokuljetukset Helsingistä Ouluun ja edelleen Rovaniemelle. Investointi mahdollistaisi myös nykyisen rataverkon tason nostoa Kouvolasta ja Riihimäen kolmioraiteen hyödyntämisen matkustajaliikenteelle. Tämä muutos nopeuttaisi merkittävästi itä-länsisuuntaista matkustamista. Puollamme myös Kouvolasta Mikkelin kautta Kuopioon ja Kouvolasta Joensuuhun suuntautuvien rataverkkojen tasonnostoja”, korostaa Eerikäinen.

Lisäksi Hämeen kauppakamari pitää lentoradan rakentamista ja pääkaupunkiseudun raideliikenteen kehittämistä tärkeinä koko Suomelle.

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja päästövähennystenkin näkökulmasta.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja,” sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspakettia. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Liikennehankelistauksen tarkoituksena on tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikulje­tusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista, kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.