Koronatietoa – Liikenne ja logistiikka

Useat maat ovat Suomen tavoin sulkeneet rajojaan henkilöliikenteeltä. Suomen naapurimaista ainoastaan Ruotsi on pitänyt rajansa auki. (Päivitetty 25.3.2020)

Siitä huolimatta, että henkilöliikennettä on rajoitettu, tavaraliikenne toimii Suomen osalta lähes normaalisti. Tavaraliikenteen jatkuvuus pyritään turvaamaan myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuskeskus käynnisti 25.3. merikuljetusten taloudelliset tukitoimet tarkoituksena turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat.

Linkki huoltovarmuuskeskuksen tiedotteeseen: Kumipyörärahdin merikuljetukset varmistetaan huoltovarmuuskeskuksen toimenpitein

Yritysten on kuitenkin hyvä varautua uudelleen järjestelemään logistiikkaketjujaan ja varautumaan viivästyksiin joidenkin tavarakuljetusten osalta. Joillakin Euroopan sisärajoilla maantiekuljetukset ovat ruuhkautuneet, vaikuttaen muun muassa Baltian kuljetuksiin. Rajojen toimivuuden lisäksi Suomen kannalta keskeinen kysymys on rahtikapasiteetin riittävyys, erityisesti kun lentokuljetuksia on peruttu.

Suomen kannalta on lisäksi keskeistä seurata itärajalla tapahtuvan liikenteen ja kuljetusketjujen toimivuutta.

Itärajan liikennettä voi seurata: www.raja.fi ja http://www.rusgate.fi/rajakamerat/ (Kameroissa on ajoittaisia häiriöitä.)

Rajoituksista löydät lisätietoa sisäministeriön sivuilta: https://intermin.fi/etusivu

Satamat ja meriliikenne

Satamat toimivat koronavirusepidemian aikana lähes normaalisti, samoin merikuljetuksissa rahtiliikenne toimii. Merikuljetuksia käyttävien yritysten on kuitenkin huomioitava, että markkinoilta on poistunut kuljetuskapasiteettia, kun koronavirusepidemia takia Aasiasta Eurooppaan lähteviä aluksia peruttiin vuoden alkupuolella huomattavissa määrin.

Aluskapasiteetin vähentyminen vaikuttaa myös Euroopan vientiliikenteeseen. Itämeren matkustajalauttojen henkilöliikenne on käytännössä loppunut ja Itämeren liikenteen osalta on hyvä huomioida, että vuoroja jää ajamatta tai niitä siirretään. Yritysten on hyvä varautua siihen, että merikuljetuksissa saattaa ilmetä pulaa kalustossa, kuljetusaikojen pidentymisessä tai kuljetusten hintoihin saattaa tulla yllättäviäkin korotuksia lyhyellä aikavälillä. Konttien saatavuudessa on häiriöitä, joka tulee huomioida kuljetuksia suunniteltaessa.

Suomen satamiin kohdistuvat aluskäynnit on vähentyneet. Keskiviikon 18.3 ja sunnuntain 22.3 välisenä aikana aluksia kävi 22 prosenttia vähemmän kuin edeltävän viikon samoina päivinä. Alukset olivat myös nettotilavuudeltaan aiempaa pienempiä eli kuljettivat vähemmän rahtia.

Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) sivuilta löytyy listaus jäsenmaissa käyttöönotetuista toimista www.emsa.europa.eu

Lentoliikenne

Suurin osa Suomesta ja Suomeen lähtevistä matkustajalennoista on peruttu. Rahtikoneet operoivat edelleen, mutta kuljetuskapasiteetti ilmakuljetusten osalta on rajoittunut huomattavasti. Matkustajalentojen katkeamisen vaikutus on suuri, kaksi kolmasosaa Suomen lentorahdista kulkee matkustajakoneiden ruumassa.

Kuriiriyhtiöt lentävät edelleen Suomeen ja Suomesta ja pystyvät osin helpottamaan lentorahdin kuljettamista. Rahtikoneilla voidaan paikata kuljetuskapasiteettia, mutta sen osalta on huomioitava, että kysynnän kasvaessa myös hinnat nousevat.

Finnair on ilmoittanut selvittävänsä mahdollisuutta muuttaa laajarunkokoneita rahtikoneiksi.

Maantieliikenne

Kotimaan liikenne- ja logistiikka-alaan on vaikuttanut päätös muun muassa koulujen sulkemisista, mikä on hiljentänyt kuljetuksia huomattavasti. Kotimaan tavarakuljetukset toimivat kuitenkin normaalisti tällä hetkellä.

Kotimaan kuljetuksia saattaa alkaa osaltaan hidastamaan resurssipula kuljettajista.

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin on Valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla 26.3.2020.

Rajat ylittävä liikenne

Tavaraliikenteeksi luokitellaan vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla ajoneuvoilla tehtävät kuljetukset. Suomen, Ruotsin ja Viron rajoilla erillistä lupamenettelyä ei ole käytössä vrt. Venäjän raja, mutta rajanylityksen tarkoitus ja yhteys tavaraliikenteeseen on kyettävä osoittamaan rajanylityspaikalla.

Suomen ja Venäjän välinen maaraja

Tavaraliikenne jatkuu normaalisti. Tavaraliikenteeksi luokitellaan vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla ajoneuvoilla tehtävät kuljetukset, joiden kuljettajilla on oltava voimassa oleva matkalupa. Tavarakuljetukset voivat tapahtua myös muilla ajoneuvoilla, tällöin kuljetuksien edellytyksenä on voimassa oleva etuajo-oikeusmenettely, joka on myönnetty viimeistään 19.03.2020.

EU-tason toimet

Euroopan komissio on julkaissut 16.3.2020 suosituksen, joka koskee tavaroiden liikkumista ja rahtiliikennettä. Tavaraliikenne tulee turvata kaikissa olosuhteissa talouden toimivuuden takaamiseksi. Tämä koskee myös sitä, että kuljetusalan työntekijöillä tulee olla mahdollisuus ylittää rajoja ilman joutumista karanteeniin.

Koronaviruksen estämiseen tähtäävät toimet sisärajoilla ovat osaltaan vaikeuttaneet myös tavaraliikennettä. Euroopan komissio on 23.3.2020 antanut käytännön ohjeita jäsenmaille, kuinka tavarakuljetukset turvataan rajat ylittävässä liikenteessä.

Komissio toi esille neljä pääasiallista keinoa nopeuttaa tavaraliikenteen kuljetuksia. Jäsenvaltioiden tulee nimetä merkitykselliset rajanylityspaikat ja taata näillä rajanylityspaikoilla vihreät kaistat kaikelle tavarankuljetukselle. Komissio asetti 15 minuutin enimmäisajan maarajanylitykselle, sisältäen raja- ja terveystarkastukset. Kuljettajille on annettava mahdollisuus pysyä ajoneuvossa tarkastusten ajan ja vaaditut dokumentit on vähennettävä minimiin, henkilötodistus, passi ja mahdollisesti todistus työnantajalta. Kuljetukseen liittyvä dokumentaatio tulisi voida toimittaa tai esittää sähköisesti.

Komissio kehottaa jäsenmaita poistamaan tarpeettomat kansalliset rajoitukset, kuten kiellot kuljetuksille öisin ja viikonloppuisin.

Komission tiedonannot ja suoritukset löytyvät täältä: https://ec.europa.eu/info/livework-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

Eri EU-maiden osalta tilannetta koronavirustoimien osalta voi seurata täältä: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_fi

Kirjottaja: Keskuskauppakamari Kuva: ​​​​​​​Hessel Visser, Pixabay