ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

Yritysten kehittämispalvelut

Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5 henkilöä (sis. yrittäjän/ yrittäjät) yritysmuodosta riippumatta, ei kuitenkaan yksinyrittäjille, joille on oma tukimuoto valmisteilla. (Päivitetty 1.4.2020)

Yksinyrittäjille tarkoitetun rahoituksen valmistelu on käynnissä ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Kenelle

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa,
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä,
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan ja
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Yritykset, jotka työllistävät yli viisi työntekijää, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

Avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland ja Finnvera.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Avustusta myönnetään

 1. tilanneanalyysin tekemiseen tai
 2. kehittämistoimenpiteisiin.Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevasta päätöksestä.

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen

 • asetuksen muutoksella avustuksen suuruudeksi esitetään 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista.
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa.
 • asetuksen muutoksella esitetään, että avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella 50 % laskennallisista palkkamenoista

Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/työntekijä riippumatta työntekijälle tosiasiallisesti maksetusta palkasta. Laskelmassa ei siis huomioida yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä. Hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset. Vastaava laskennallinen kustannus työntekijää kohden ilmoitetaan myös maksatushakemuksessa.

Esim. jos yritys työllistää yhden (työsuhteessa olevan) työntekijän, avustus määräytyisi seuraavasti: 1 työntekijä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 3 000 euroa, josta 80 %:n tukitaso eli avustus 2 400 euroa. Avustuksen perusteena olevien työntekijöiden määrää laskettaessa voidaan ottaa huomioon useamman hankkeeseen osallistuvan työntekijän yhteenlasketut työajat esim. siten, että vaadittu vähimmäistyöaika (30 tuntia) voi muodostua kahden eri työntekijän yhteenlasketusta työpanoksesta.

2. Kehittämistoimenpiteet

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen

 • asetuksen muutoksella avustuksen suuruudeksi esitetään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 100 000 euroa.
 • asetuksen muutoksella esitetään, että avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet
 • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset 50 %

Avustuksen kriteerit:

 • Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

Avustuksen hakeminen

Haku avautuu 31.3.2020

Avustusta voi alkaa hakea ELY-keskukselta sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.

HUOM! Valitse oikea tukimuoto eli kohdan yritysrahoitus alta yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.

Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Hyväksymällä käyttöehdot pääsee itse asiointipalveluun.

Kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset Suomi.fi-palvelusta. Asiointipalvelun Omat tiedot -sivulla on näkyvissä ne yritykset/yhteisöt, joissa henkilöllä on asiointivaltuuksia. Hakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa yksin edustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan edustettavaan yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja / toimitusjohtajan sijainen tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.

Mikäli yrityksen kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, ne voi korjata olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen:

Patentti- ja rekisterihallitus

Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa:

Suomi.fi-valtuudet.

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Tutustu hakuohjeisiin ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen! Hakuohjeet löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta, kun haku avautuu.

Sähköisen asioinnin linkki avautuu 31.3.2020.

Kysy meiltä lisää ELY-keskusten rahoituksesta haun avautuessa 31.3.2020 alkaen

 • ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) avautuu 31.3.2020.
 • Sähköisen asioinnin neuvontaa saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta haun avautuessa.

Lähde: ELY-keskus ​​​​​​​