Hämeen tieverkkoon tarvitaan lisäpanostuksia

Hämeen kauppakamari toteaa lausunnossaan, ettei Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa (TLS) vuosille 2023–2026 ole riittävästi huomioitu Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tieverkon tarpeita. ”Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitelmassa varatut määrärahat eivät riitä edes maakuntiemme teiden nykyisen tason ylläpitämiseen. Erityisesti alempien tieverkkojen tilanne on hälyttävä ja nyt esitetyn suunnitelman pohjalta tiestöt tulevat rapautumaan”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Uudenmaan ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa Hämeen kauppakamari edellyttää seuraavia kriittisiä tiehankkeita Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä nostettavaksi tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2023–2026:

Päijät-Hämeessä valtatie 12 on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ja se kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T-verkkoon. Kouvolan ja Lahden välinen tieosuus ei täytä nykymuotoisena edes valtatien tasoa. Hämeen kauppakamari vaatii, että vt 12 kehitetään nyt tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja, että suunnitelmaan otetaan ensivaiheessa mukaan Uusikylä-Tillola-välin suunnitelman toteuttaminen.

Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan ja Janakkalan alueille sijoittuva Moreeni-Rastikangas (MORE) on yksi Suomen tärkeimmistä ja nopeasti kasvavista logistiikka- ja yritysalueistamme. Alueella toimii jo nyt 80 alan yritystä ja siellä operoi päivittäin lähes 800 raskasta ajoneuvoa. Hämeen kauppakamari vaatii, että nyt esitettyyn suunnitelmaan otetaan mukaan eritasoliittymän suunnittelu ja toteuttaminen valtatie 3:lta MORE-alueelle.

Lisäksi Kanta-Hämeen alueella Helsinki-Porin välinen valtatie 2 on osa EU:n TEN-T-verkkoa. Hämeen kauppakamari pitää tärkeänä, että tiestön kehittämistä jatketaan. Kauppakamari vaatii myös, että valtatie 9 ja maantie 232 välille laadittu toteuttamisvalmis hankesuunnitelma käynnistetään.