Osaamisesta on pidettävä kiinni

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Talouden heikkenemisestä huolimatta on yritysten suurin haaste, nyt ja tulevaisuudessa, työvoiman saatavuus. Eläköitymisen myötä maassamme syntyy työvoimavajausta vuosittain reilusti yli 10 000 henkeä ja vauhti vain kiihtyy. Samaan aikaan yli 60 prosenttia kauppakamareiden tuoreeseen suhdannebarometriin vastanneista yrityksistä arvioi lisäävänsä henkilökuntaansa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Yritykset rekrytoivat jo nyt kilpailijoiltaan parhaita osaajia ja suuret kasvukeskukset houkuttelevat erityisesti nuorempia ikäryhmiä muuttamaan työn perässä alueilleen. Monissa yrityksissä suurin este kasvulle on henkilöstövajaus. Nyt jos koskaan, on työnantajien syytä laatia toimintasuunnitelmat tämän haasteen selättämiseksi.

Uusien osaajien etsintä kannattaa aloittaa läheltä. Alueemme yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuu vuosittain tuhansia ammattilaisia, joilla useilla on takanaan jo pitkä kokemus työelämästä. Tällä hetkellä yrityksemme kuitenkin hyödyntävät valitettavan vähän näitä potentiaalisia osaajia. Parhaaseen tulokseen pääsevät ne yritykset, jotka tarjoavat opiskelijoille harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja, sillä työssäolojaksojen aikana työnantajilla on erinomainen tilaisuus perehdyttää ja kouluttaa itselleen mahdollisia uusia työntekijöitä.

Suomi ei tule selviämään työvoimapulasta ilman työperäistä maahanmuuttoa. Teknologiateollisuuden mukaan heillä on seuraavan kymmenen vuoden aikana tarve 130 000 uudelle työntekijälle ja hyvinvointialoilla tarve on vieläkin suurempi. Pelkästään näiden kahden toimialan rekrytointitarpeen täyttäminen vie puolet vuosittain työelämään siirtyvistä ikäluokista. Yritysten on täysin välttämätöntä valmistautua vieraskielisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Täällä Kanta- ja Päijät-Hämeessä on jo nyt yli 5 000 opiskelijaa, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Suurin osa heistä on hakeutunut Suomeen nimenomaan opiskelemaan, ja he haluavat valmistumisensa jälkeen jäädä uuteen kotimaahansa. Meillä on tällä hetkellä valitettavan vähän yrityksiä, jotka ovat tarjonneet näille motivoituneille opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia, eikä tilanne tuoreimpien kyselyiden perusteella ole parantumassa. Ne yritykset, jotka ovat tilaisuuteen tarttuneet, ovat Kauppakamareiden suhdannebarometrin vastausten mukaan olleet erittäin tyytyväisiä näiden ammattilaisten osaamiseen ja työpanoksiin. On kansantaloudellisesti hälyttävää, jos verovaroin koulutetut kansainväliset osaajat muuttavat valmistumisensa jälkeen pois Suomesta.

Rekrytointiongelmat eivät johdu pelkästään työnantajista. Alueemme ammatillisten oppilaitosten on lisättävä yritysyhteistyötä ja kehitettävä matalan kynnyksen palvelua, jotta yritykset voisivat helpommin tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja. Prosessit on saatava kuntoon. Meillä opiskelevista tulevaisuuden osaajista on pidettävä tiukasti kiinni!

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.