Työpanososingon taloudelliset kannustinhyödyt poistumassa

Tuloverotuksen asiantuntija Pauli Liiri, KPMG Oy Ab

Työsuhteissa olevat avainhenkilöt ovat monelle yritykselle yksi tärkeä osa niiden elinehdoista. Perhe- ja kasvuyritykset erityisesti ovat hyvin riippuvaisia osaavasta henkilökunnasta ja heidän kontribuutiostaan yrityksen kasvulle ja menestymiselle. Avainhenkilöiden näkökulmasta on luonnollista olettaa, että annetulle työpanokselle ja sitoutumiselle kohdennetaan vastaavasti normaalia parempi palkitseminen myös euromääräisesti mitattuna, minkä lisäksi heille on työpanososakkeen myötä annettu osakasasema yrityksessä. Tämä yksi varteenotettava kannustamisen muoto menetetään pian vallitsevan poliittisen tahtotilan vuoksi.

Työpanososingon hyödyistä

Työpanososinko on saajalleen verotuksessa ansiotuloa, mutta se maksetaan yhtiön omasta pääomasta voitonjakona, mikä parantaa yhtiön käyttökatetta, ja se on yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoinen kulu. Työpanososingosta ei kuitenkaan makseta muita palkan sivukuluja kuin sosiaaliturvamaksu, ja se on tämän vuoksi normaalin palkan päälle maksettavana palkitsemisen keinona ollut normaalia bonuspalkkiota edullisempi palkitsemisen muoto. Se euromäärä, minkä suorituksen maksaja on säästänyt sivukuluissa, on voitu kokonaisuudessaan maksaa suoraan työpanososakkeen haltijalle sivukuluttomana palkitsemisena. Säästö on jopa noin 30 prosenttia verrattuna tavanomaiseen palkan maksuun.

Muutos huonompaan 2021 alkaen

Tuloverolainsäädännössämme oleva työpanososinko, joka on nimensä mukaisesti työpanokseen perustuvaa osinkoa, on muuttumassa vuodenvaihteessa sivukuluttomasta palkitsemisesta normaaliksi niin sanotusti palkan päälle maksettavaa bonuspalkkiota vastaavaksi palkitsemiseksi.

Siitä huolimatta, että työpanososakejärjestelmän kautta on tehty lukuisiin perhe- ja kasvuyrityksiin uusia osakkaita sitouttamisen ja taloudellisen kannustamisen näkökulmasta, ollaan nyt lainsäädännön muuttamisen vuoksi sulkemassa yksi järkevä mahdollisuus sitouttaa ja taloudellisesti kannustaa avainhenkilöitä mukaan yritysten liiketoimintaan osakeomistuksen muodossa. Täysin toimiva ja järkevä yrityksen liiketoiminnan kasvun ja menestymisen kannalta olennainen sitouttamisen muoto, mitä erityisesti Suomen perhe- ja kasvuyrityskenttä tänä aikana tarvitsee, menettää taloudellisen kannattavuutensa sivukuluttomuuden poiston myötä. Muutos tulee voimaan vuodenvaihteessa, joten tämän kalenterivuoden aikana maksetut työpanososingot ovat edelleen sivukuluttomuuden piirissä.

Nykyisen poikkeustilanteen vallitessa olisi kuitenkin tärkeää lainsäädännöllisesti ja viranomaistyönä edistää ja mahdollistaa erilaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien käyttöönottoa

Yritysten avainhenkilöt ovat jatkossakin kriittisen tärkeässä asemassa erityisesti perhe- ja kasvuyritysten menestymisen toteuttamisessa yrittäjien ja muun henkilökunnan ohella. Nykyisen poikkeustilanteen vallitessa olisi kuitenkin tärkeää lainsäädännöllisesti ja viranomaistyönä edistää ja mahdollistaa erilaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien käyttöönottoa, eikä sulkea jo olemassa olevia ja toimivia ratkaisuja poliittisten tarkoitusperien vuoksi.


Veroasiantuntija

Kirjoittaja Pauli Liiri on KPMG Oy Ab:n tuloverotuksen asiantuntija Lahdessa.

Asiantuntijapalstalle voi lähettää kysymyksiä eri aihealueista osoitteeseen info(at)hamechamber.fi

Verkkolehden päätoimittaja päättää, mitä kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia julkaistaan.