Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verotuksessa

Tuloverotuksen asiantuntija Pauli Liiri, KPMG Oy Ab

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvia menoja voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä vuosien 2022–2027 aikana vähentää 150 prosentin suuruisella lisävähennyksellä euromääräisen rajan ollessa maksimissaan 500 000 euroa. Lisävähennyksen verotuksellinen hyöty voi näin ollen olla merkittävä, sillä investoinnin kustannukset saadaan verotuksessa vähentää 2,5-kertaisesti.

Lisävähennyksen peruste ja edellytykset

Tässä yhteydessä on huomattava, että lisävähennyksen perusteena eivät ole verovelvollisen omasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuneet palkka- ja muut henkilökulut, matkakulut sekä ostot esimerkiksi tarvikkeista, vaan ainoa hyväksyttävä peruste lisävähennykselle on tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalasku. Näin ollen lisävähennyksen saamiseksi on määriteltävä mikä on tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatio, mitä on tässä yhteydessä tarkoitettu tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä selvitettävä, miten edellä mainittu toiminta liittyy verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen.

Edellytysten täyttyminen

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan Euroopan talousalueella toimivaa yhteisöä, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Tällaisen organisaation pääasiallisen toiminnan tulee olla ei-kaupallista, joten suomalaiset yliopistot tai ammattikorkeakoulut sekä näitä vastaavat organisaatiot Euroopan talousalueella täyttävät ao. organisaation määritelmät.

Tutkimus- ja kehittämistoimintoja tässä yhteydessä ovat perustutkimus, teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen ja toteutettavuustutkimus. Toiminta voi siten kohdistua esimerkiksi uusien tuotteiden, palveluiden tai liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan voidaan katsoa liittyvän verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen silloin, kun toiminnan tarkoituksena on tiedon lisääminen tai tiedon hyödyntäminen, ja sillä on tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvä tarkoitus. Myös suunnitteilla olevaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen liittyvät menot ovat lisävähennyksen piiriin kuuluvia menoja.

Verotuksessa hyväksytään verotettavaa tuloa laskettaessa vähennykseksi hyvin harvoin minkäänlaisia fiktiivisiä eriä, mutta tutkimus- ja kehittämistoimintojen lisävähennys on tällainen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verotuksessa mahdollistaa 2,5-kertaisen vähennyksen, jossa verosäästö on suoraan hyödynnettävissä, ja sen vuoksi lisävähennyksen tekemisen mahdollisuus on erittäin suositeltavaa selvittää tutkimus- ja kehittämistoimintojen aloittamisen yhteydessä tai niitä suunniteltaessa.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Hämeen kauppakamarin lehdessä 1/2022.


Veroasiantuntija

Kirjoittaja Pauli Liiri on KPMG Oy Ab:n tuloverotuksen asiantuntija Lahdessa.

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissä maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa. Kysymyksiä veroasiantuntijalle voi jättää Hämeen kauppakamarin kotisivujen kautta >>>